loading

Croocks u13

این دستگاه به پرتوهاي ایکس،گاما و بتا بالاتر از0.25MeV حساس بوده و وجود منابع راديواكتيو را تشخيص میدهد.

Contamination

این دستگاه به پرتوهاي ایکس،گاما و بتا حساس بوده و وجود منابع راديواكتيو را تشخيص میدهد.